Vijesti

ZŠUGS iznajmljuje ugostiteljski objekt u vlasništvu Grada

Zajednica športskih udruga Grada Sinja, Ulica alaj-čauša Frane Bareze Šore 1, Sinj, OIB: 35929633707, dana 16.10. 2020. godine raspisuje JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora  u sastavu objekta nogometnog igrališta Nk Glavice -1991 , Glavice 167B, Sinj

Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup dijela nekretnine u sastavu nogometnog igrališta u Glavicama, u vlasništvu Grada Sinja povjeren na  upravljanje i korištenje , Zajednica športskih udruga Grada Sinja., Ulica alaj-čauša Frane Bareze Šore 1, Sinj, OIB: 35929633707, podnošenjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama, radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti, i to prema tabelarnom prikazu kako slijedi:

 

Red. broj Smještenna objektu Površina u m2 Početna cijena

u kunama

Namjena prostora Jamčevina u kunama
 

1.

 

Nogometno igralište s prirpadajućom zgradom Nk Glavice – 1991, Glavice 167B,  Sinj,  Poslovni prostor na prvom katu zgrade javne nemjene – upravna zgrada „Nk Glavice 1991“ izgrađena na čestici zemljišta 927/1 k.o. Glavice (19283 m2)

 

 

 

 

 

 

200 m2

 

 

 

 

 

3.000,00 kn

 

 

 

 

Pružanje ugostiteljskih  usluga

 

 

 

 

 

3.000,00 kn

 

Početna cijena predstavlja mjesečni iznos zakupnine u kunama, bez PDV-a.

I. OPĆI UVJETI NATJEČAJA:

 1. Pravo podnošenja pisane ponude, odnosno prijave za sudjelovanje u javnom natječaju, imaju pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, odnosno s registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj s važećim odobrenjem za obavljanje djelatnosti društava osiguranja,

 2. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

 3. U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude isti iznos mjesečne zakupnine, a ispunjavaju uvjete iz natječaja, Povjerenstvo za davanje u zakup dijela nekretnine-predmeta zakupa pozvat će te natjecatelje da u roku od 48 sati pisanim putem u zatvorenoj omotnici ponude novi iznos mjesečne zakupnine.

 4. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, na prijedlog Povjerenstva za davanje u zakup, donosi Upravni odbor udruge Zajednica športskih udruga Grada Sinja, Ulica alaj-čauša Frane Bareze Šore 1, Sinj, OIB: 35929633707, po prijedlogu Povjerenstva za davanje u zakup. U sastavu Povjerenstva za davanje u zakup biti će tri člana od kojih jedna predstavnik Grada Sinja.

 5. Ugovor o zakupu s najpovoljnijim ponuditeljem zaključiti će se na određeno vrijeme, na rok od 5 (pet) godina, s mogućnošću produženja za još 5 godina.

 6. Dio nekretnine-predmet zakupa se daje u stanju u kakvom se nalazi u trenutku raspisivanja natječaja.

 7. Izabrani ponuditelj dužan je o svom trošku pribaviti sve suglasnosti potrebne za obavljanje djelatnosti za koju se natječe i bez kojih ne može započeti s radom.

 8. Zakupnik nema pravo na povrat sredstava uloženih u uređenje dijela zemljišta predmeta zakupa.

 9. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu imaju osobe određene Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ako ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

 10. Osobe iz točke 10. ovog Natječaja ne mogu ostvariti pravo prvenstva sukladno Zakonu.

 11. Dio nekretnine-predmeta zakupa na kojem je zasnovan zakup temeljem prava prvenstva iz točke 10. ovog Natječaja ne može se dati u podzakup niti u zajednički zakup.

 12. Izabrani ponuditelj dužan je prije zaključenja Ugovora o zakupu na ime jamstva za uredno plaćanje zakupnine, dostaviti bjanko-zadužnicu u visini jednogodišnjeg iznosa zakupnine.

 13. Izabrani ponuditelj dužan je zaključiti ugovor o zakupu s udrugom Zajednica športskih udruga Grada Sinja, Ulica alaj-čauša Frane Bareze Šore 1, Sinj, OIB: 35929633707 pod uvjetima iz natječaja najkasnije u roku od 30 dana od dostavljanja obavijesti o izboru za najpovoljnijeg ponuditelja, u protivnom se smatra da je odustao od ponude.

 14. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava ovjerena kod javnog bilježnika, a trošak solemnizacije snosi izabrani ponuditelj.

 15. Udruga Zajednica športskih udruga Grada Sinja., Ulica alaj-čauša Frane Bareze Šore 1, Sinj, OIB: 35929633707 se obvezuje dio nekretnine-predmet zakupa predati u posjed izabranom ponuditelju po zaključenju ugovora o zakupu, o čemu će se sastaviti primopredajni zapisnik.

 16. Natjecatelji su dužni položiti jamčevinu za prostor za koji se natječu na račun udruge Zajednica športskih udruga Grada Sinja, Ulica alaj-čauša Frane Bareze Šore 1, Sinj, OIB: 35929633707 koji se vodi kod OTP banke, IBAN: HR1824070001100568810.
  Najpovoljnijem ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu, a ostalim natjecateljima uplaćena jamčevina se vraća odmah po donošenju odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Uplaćena jamčevina ne vraća se najpovoljnijem ponuditelju ako odustane od ponude.

 1. Nepotpune i nepravovremeno podnesene ponude neće se razmatrati.

 2. Javni natječaj može se održati i ako sudjeluje samo jedan natjecatelj.

 3. Udruga Zajednica športskih udruga Grada Sinja, Ulica alaj-čauša Frane Bareze Šore 1, Sinj, OIB: 35929633707, zadržava pravo nakon isteka roka iz natječaja poništiti natječaj bez iznošenja razloga.

 4. Ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

 • naziv tvrtke sa adresom sjedišta, MB, OIB (za pravne osobe) i broj telefona radi kontakta,

-preslik rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima iz kojega mora biti vidljivo da je –
tvrtka registrirana za djelatnost koja je oglašena (za pravne osobe),

-ponuđeni iznos mjesečne zakupnine,

-dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u iznosu od 3. 000,00 kuna,

-podatke o računu na koji se vraća jamčevina, u koliko njegova ponuda ne bude prihvaćena,

-potvrda Porezne uprave o izmirenju obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,

-potvrda o izmirenju obveza prema Gradu Sinju izdanu od Upravnog odjela za financije Grad Sinja,

-izvornik ili ovjerenu presliku BON- a 1 (samo za pravne osobe), ili potvrdu nadležnog tijela da nije u mogućnosti isto dostaviti,

-izvornik ili ovjerenu presliku BON-a 2 podaci o solventnosti (samo za pravne osobe), ili potvrdu nadležnog tijela da nije u mogućnosti isto dostaviti,

-dokaze ako ponuditelj ostvaruje pravo prvenstva prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“ 121/17, 98/19 ),

-izjavu ponuditelja, a za pravne osobe odgovorne osobe, kojom isti potvrđuje, ukoliko isti izlicitira poslovni prostor za koji se natječe, da će dostaviti jednu bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na prvi veći iznos od 12 mjesečnih zakupnina postignutih na natječaju, a radi osiguranja plaćanja zakupnine. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj i odgovorna osoba ponuditelja osobno, ne dostave navedene zadužnice smatrat će se da je ponuditelj odustao od zaključenja ugovora zakupu poslovnog prostora, te mu se uplaćena jamčevina neće vratiti,

-rok valjanosti ponude,

-podatke za potpisnika ugovora o zakupu poslovnog prostora,

-izjavu ponuditelja i odgovorne osobe ponuditelja osobno da prihvaća sve opće i posebne uvjete natječaja,

-izjavu kojom potvrđuje da je upoznat sa stanjem i površinom poslovnog prostora za koji se natječe, te da nema na navedeno nikakvih primjedbi.

Potvrde ne smiju biti starije od 30 dana od objave javnog natječaja.

 1. Pisane ponude u zatvorenim omotnicama dostavljaju se putem pošte na adresu: Zajednica športskih udruga Grada Sinja., Ulica alaj-čauša Frane Bareze Šore 1, Sinj, , s naznakom «Za natječaj-ne otvarati».

 2. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objavljivanja natječaja.

 3. Otvaranje ponuda održat će se javno dana 05.11.2020.g. u 12.00 sati u prostorima Zajednica športskih udruga Grada Sinja,na adresi Ulica alaj-čauša Frane Bareze Šore 1, Sinj,

 4. Sudionici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 8 dana od dana kad Upravni odbor Zajednica športskih udruga Grada Sinja, donese zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

II.

Pregled dijela nekretnine, uvid u raspoloživu dokumentaciju i druge informacije zainteresirani ponuditelji mogu dobiti svakim radnim danom od 08.00 do 12.00 zaključno s osmim danom od dana objave natječaja na adresi, Zajednica športskih udruga Grada Sinja., Ulica alaj-čauša Frane Bareze Šore 1, Sinj, uz prethodnu najavu na kontakt broj: 098/597-465 ( Josip Malbaša).

 

Zajednica športskih udruga Grada Sinja
Predsjednik, Josip Malbaša

 


Povezani članci

6 Komentara

 1. 18.10.2020, nedilja, 15:00h Glavice NK Glavice 1991 – HNK Vrlika DOĐITE !!!!!!!!
  KUD GLAVICE JE UGAŠEN, PODRŽINO NK GLAVICE, JOŠ SU ONE OSTALE OVOM NAPAĆENOM SELU.

  7
  1
 2. Pa majku vam j… Šta ste se uhvatili Glavica Mafijo šugava, i tko vam sve ovo dopušta??? Treba li i u Glavicama da se pojavi jedan Zavadlav pa umjesto odgovornih koji češu jaja u foteljama, uzme stvar u svoje ruke.. Do kada Mafijo, crkli dabogda.

  4
  2
 3. Još će napravit na terenu parking za kamione Drage Sadre… Mrš stoko iz Glavica više…

  4
  1
 4. Pa i ucrtana je cesta u prostorni plan sinja koja iđe preko oba terena nk glavica.

  1
  1
 5. Glavica po glavica i glavice doslovno nestaju. Na redu je stipanovića greben koji će biti raskopan tj. nestat ce. U prostorni plan pola gornjih glavica oznaceno je u rudarsko područje, ljudi provjerite di vam je kuca. A u donjim glavicama ogradom se selu spriječava pirodni spoj sa poljem. Mjesni odbor glavica ne zna ni di mu se selo nalazi.

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button