Vijesti

Ide u izgradnju hidroelektrana RHE VRDOVO – javni poziv građanima na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje
Sjedište Split
KLASA: UP/I-350-05/19-01/000006
URBROJ: 2181/1-11-00-00/02-22-0019
Split, 10.05.2022.godine
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
VRDOVO reverzibilne hidroelektrane d.o.o., HR-21233
Hrvace, Hrvace 310
– dostavlja se
I. Pozivamo podnositelja zahtjeva: tvrtku VRDOVO reverzibilne hidroelektrane d.o.o., HR-21233
Hrvace, Hrvace 310, te vlasnike nekretnina i nositelje drugih stvarnih prava na katastarskim
česticama u k.o. Donji Bitelić, k.o. Gornji Bitelić, k.o. Satrić i k.o. Potravlje na području
Općine Hrvace; k.o. Gornji Muć, k.o. Sutina i k.o. Gizdavac na podrućju Općine Muć te k.o.
Prugovo i k.o. Konjsko na području Općine Klis, navedenih u knjigama 1/2 i 2/2 mape br. 6/6,
oznake projekta: 512-G1-08-01-1, PODLOGE ZA SITUACIJE GRAĐEVINA I ZAHVATA U
PROSTORU, izrađenih od ovlaštenog geodete Josipa Rubića, dipl.ing.geod.,br.ovl. Geo 1081,
„Gaeoprojekt“d.o.o. Split, koji je sastavni dio idejnog projekta predmetnog zahvata u prostoru:
Z.O.P. RHE 2015-01, „EnergoControl“ d.o.o. Zagreb, na uvid u spis predmeta u postupku
izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju složene građevine koja se sastoji od:
– izgradnje reverzibilne hidroelektrane RHE VRDOVO 2x 270/254 MW,
– izgradnje trafostanice TS 400/110 kV Hrvace
– izgradnje dalekovoda DV 2X400 Kv od TS 400/110 Hrvace do TS 400/220/110/10kV
Konjsko, infrastrukturne namjene, energetskog sustava, proizvodnja i prijenos električne energije.
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.05.2022 u 09:00- 12:00sati, na lokaciji –
Split, Bihaćka 1, soba broj 3/III kat.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba
donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se
stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima
svojstvo stranke.
ZAMJENICA PROČELNIKA
Sandra Maretić, dipl.ing.građ.
DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: P20190130-335637-Z02
PODNOSITELJ: VRDOVO reverzibilne hidroelektrane d.o.o., HR-21233 Hrvace, Hrvace 310 , OIB 08009921454
KLASA: UP/I-350-05/19-01/000006, URBROJ: 2181/1-11-00-00/02-22-0019 STRANICA 2/2
DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča upravnog tijela
2. Mrežna stranica
3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt
4. U spis, ovdje

Povezani članci

1 Komentar

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Moglo bi vas zanimati
Close
Back to top button