Vijesti

Vrtić “Bili cvitak” zapošljava 10 odgojiteljica na neodređeno vrijeme, 6 na određeno, vozača-ekonoma, kuhare…

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE

Radno mjesto

 SINJ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


 10


 Na neodređeno; novootvoreni poslovi


 Puno radno vrijeme


 Smjena – prijepodne


 Nema smještaja


 U cijelosti


 12.8.2022.


 22.8.2022.


Posloprimac

 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

 Nije važno


Dječji vrtić Bili cvitak Sinj

Žankova glavica 3, 21230 Sinj

Sinj, 12.kolovoza  2022.g

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj: 10/97, 107/07, 94/13 i 57/22), čl.2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću(NN 133/97), čl.22. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Bili cvitak Sinj i članka 50. Statuta, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bili cvitak na  temelju odluke donesene na 12. sjednici, dana  12. kolovoza 2022.g raspisuje:

NATJEČAJ

za radno mjesto:

1. Odgojitelj/ica predškolske djece  na neodređeno puno radno vrijeme  – 10 izvršitelj/ica (m/ž)

UVJETI: Prema čl.24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN10/97,107/07,94/13 i 57/22) i čl.2.Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN133/97)

1. završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s  ranijim propisima ili završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički  studij predškolskog odgoja

2. položen stručni ispit,

3. zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova,

4. da nije pravomoćno osuđivan/a za djela iz članka 25. Zakona o  predškolskom odgoju i obrazovanju

PRILOZI: Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti (izvornik ili presliku koja

ne treba biti ovjerena, a nakon izbora kandidat će predočiti izvornik):.

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu,
 • dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu),
 • dokaz o položenom stručnom ispitu, ili dokaz da je oslobođen polaganja stručnog ispita
 • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)- ne starija od 30 dana od objave natječaja
 • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)- ne starija od 30   dana od objave natječaja
 •  potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
 • dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova kandidat/kinja će dostaviti po obavijesti o izboru

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je u prijavi na natječaj priložiti i rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje regulirane profesije.

Kandidati koji prema posebnim propisima mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl.102.  Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN121/17, 98/19 i 84/21),  čl.48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata( NN33/92,77/92,27/93,58/93, 2/94,76/94, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13,98/19), čl.47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN84/21)  i  čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN157/13, 152/14,39/18 i 32/20) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21),  je: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.,

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) je:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Prijave na natječaj  s potrebnom dokumentacijom   podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave  natječaja 12.kolovoza 2022. do 22. kolovoza 2022.g na oglasnim pločama i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici i oglasnim pločama dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Odluku o zasnivanju radnog odnosa donosi Upravno vijeće vrtića.

Prijave se podnose  na adresu: Dječji vrtić Bili cvitak Sinj, Žankova glavica 3 ,21230 Sinj  s naznakom: “Natječaj za odgojitelja na neodređeno puno radno vrijeme- 10 izvršitelja/ica“.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora putem web stranice www.bilicvitak.hr.

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE

Radno mjesto

 SINJ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


 6


 Na određeno; povećan opseg posla


 Puno radno vrijeme


 • Smjena – poslijepodne
 • Smjena – prijepodne

 Nema smještaja


 U cijelosti


 12.8.2022.


 22.8.2022.


Posloprimac

 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

 Nije važno


Dječji vrtić Bili cvitak Sinj

Žankova glavica 3, 21230 Sinj

Sinj, 12. kolovoza 2022.g

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj: 10/97, 107/07, 94/13 i 57/22), čl.2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću(NN 133/97), čl.22. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Bili cvitak Sinj i članka 50. Statuta, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bili cvitak na  temelju odluke donesene na 12. sjednici, dana  12. kolovoza 2022.g raspisuje:

NATJEČAJ

za radno mjesto:

1. Odgojitelj/ica predškolske djece  na određeno puno radno vrijeme do 30. lipnja 2023.g  – 6 izvršitelj/ica (m/ž)

UVJETI: Prema čl.24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN10/97,107/07,94/13 i 57/22) i čl.2.Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN133/97)

1. završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s  ranijim propisima ili završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički  studij predškolskog odgoja

2. položen stručni ispit,

3. zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova,

4. da nije pravomoćno osuđivan/a za djela iz članka 25. Zakona o  predškolskom odgoju i obrazovanju

PRILOZI: Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti (izvornik ili presliku koja

ne treba biti ovjerena, a nakon izbora kandidat će predočiti izvornik):.

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu,
 • dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu),
 • dokaz o položenom stručnom ispitu, ili dokaz da je oslobođen polaganja stručnog ispita
 • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)- ne starija od 30 dana od objave natječaja
 • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)- ne starija od 30   dana od objave natječaja
 •  potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
 • dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova kandidat/kinja će dostaviti po obavijesti o izboru

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je u prijavi na natječaj priložiti i rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje regulirane profesije.

Kandidati koji prema posebnim propisima mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl.102.  Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN121/17, 98/19 i 84/21),  čl.48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata( NN33/92,77/92,27/93,58/93, 2/94,76/94, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13,98/19), čl.47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN84/21)  i  čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN157/13, 152/14,39/18 i 32/20) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21),  je: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.,

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) je:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Prijave na natječaj  s potrebnom dokumentacijom   podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave  natječaja 12.kolovoza 2022. do 22. kolovoza 2022.g na oglasnim pločama i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici i oglasnim pločama dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Odluku o zasnivanju radnog odnosa donosi Upravno vijeće vrtića.

Prijave se podnose  na adresu: Dječji vrtić Bili cvitak Sinj, Žankova glavica 3 ,21230 Sinj  s naznakom: “Natječaj za odgojitelja na određeno puno radno vrijeme- 6 izvršitelja/ica“.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora putem web stranice www.bilicvitak.hr.

EKONOM VOZAČ M/Ž

Radno mjesto

 SINJ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


 1


 Na određeno; povećan opseg posla


 20 sati tjedno


 Smjena – prijepodne


 Nema smještaja


 U cijelosti


 12.8.2022.


 22.8.2022.


Posloprimac

 Srednja škola 4 godine


 Kategorija B


 Nije važno


Dječji vrtić Bili cvitak Sinj

Žankova glavica 3, 21230 Sinj

Sinj, 12. kolovoza 2022.g

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13), čl.22 Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Bili cvitak Sinj i čl. 50. Statuta  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj na temelju odluke donesene na 12. sjednici,  dana  12. kolovoza 2022.g  raspisuje:

N A T J E Č A J

za radno mjesto   ekonom – vozač na  određeno nepuno radno vrijeme (20 h)  – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti: Sukladno članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97,107/07,93/13) odnosno članku 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću.

 • SSS ekonomskog smjera
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova
 • položen vozački ispit B kategorije
 • da osoba nije osuđivana za djela iz čl.25. zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Kandidati uz  vlastoručno potpisanu prijavu prilažu (izvornik ili presliku koja ne mora biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik ) sljedeće dokumente:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi SSS ekonomskog smjera – ( svjedodžba ili uvjerenje o završenom školovanju)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni   postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju – ne starije od  30 od dana objave natječaja (potvrda o nekažnjavanju)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni   postupak za neko od prekršajnih djela navedenih u čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju – ne starije od  30 od dana objave natječaja (potvrda o nekažnjavanju)
 • dokaz o  državljanstvu – preslika domovnice
 • dokaz o radnom stažu – potvrda (elektronički zapis) iz baze podataka HZMO-a
 • vozačku dozvolu
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavit će po dostavljenoj obavijesti o izboru

Kandidati koji prema posebnim propisima mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl.102.  Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN121/17, 98/19 i 84/21),  čl.48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata( NN33/92,77/92,27/93,58/93, 2/94,76/94, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13,98/19), čl.47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN84/21)  i  čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN157/13, 152/14,39/18 i 32/20) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21),  je: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.,

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) je:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Prijave na natječaj  s potrebnom dokumentacijom   podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave  natječaja 12. kolovoza 2022. do 22. kolovoza 2022.g na oglasnim pločama i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Odluku o zasnivanju radnog odnosa donosi upravno vijeće vrtića.

Prijave se podnose  na adresu: Dječji vrtić Bili cvitak Sinj, Žankova glavica 3, 21230 Sinj  s naznakom: “Natječaj za  ekonoma- vozača na određeno nepuno radno vrijeme- 1 izvršitelj“.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora putem web stranice www.bilicvitak.hr.

POMOĆNI/A KUHAR/ICA

Radno mjesto

 SINJ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


 2


 Na određeno; povećan opseg posla


 Puno radno vrijeme


 Smjena – prijepodne


 Nema smještaja


 U cijelosti


 12.8.2022.


 22.8.2022.


Posloprimac

 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine

 Nije važno


Dječji vrtić Bili cvitak Sinj

Žankova glavica 3, 21230 Sinj

Sinj, 12. kolovoza 2022.g

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13), čl.8. Pravilnika o vrsti stručne spreme u dječjem vrtiću,  čl.22  Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Bili cvitak Sinj i čl. 50. Statuta  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj na temelju odluke donesene na 12. sjednici,  dana  12. kolovoza 2022.g  raspisuje:

N A T J E Č A J

za radno mjesto pomoćne kuharice na  određeno  puno radno vrijeme do 30.lipnja 2023.g (40 h)  –  2 izvršitelja/ice

Uvjeti: Sukladno članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97,107/07,93/13) odnosno članku 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću.(NN133/97).

 • NSS osnovna škola, SSS ugostiteljskog smjera
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova
 • da osoba nije pravomoćno osuđivana za djela iz čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Kandidati uz vlastoručno potpisanu  prijavu na natječaj  prilažu (izvornik ili presliku koja ne mora biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik ) sljedeće dokumente:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi – osnovna škola (preslika svjedodžbe)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni   postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju – ne starije od 30 dana od raspisivanja natječaja
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni  postupak za neko od  djela navedenih u čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju – ne starije od  30 dana od raspisivanja natječaja
 • potvrdu nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz čl.25.st.10.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • dokaz o državljanstvu
 • potvrda (elektronički zapis o radno pravnom statusu) iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti kandidat/kinja će dostaviti po obavijesti o izboru

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Poveznica za internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21),  je: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.,

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) je:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Osobe koje se pozivaju na prednost iz čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21)dužne su se u prijavi pozvati na to pravo i uz prijavu dostaviti dokaze iz stavka 1. čl.49. navedenog Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13,152/14)  uz prijavu na natječaj dužne su , osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima i ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka. Kandidat može u svakom trenutku bez obrazloženja privolu opozvati pismenim putem na adresu vrtića. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola, Odluku o zasnivanju radnog odnosa donosi Upravno vijeće vrtića.

Prijave na natječaj  s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja  podnose se osobno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja ( 12. kolovoza 2022.g – 22.kolovoza 2022.g) na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića,   na adresu: Dječji vrtić Bili cvitak Sinj, Žankova glavica 3,  21230 Sinj  s naznakom: ” Za Natječaj – spremačica na puno određeno radno vrijeme- 7 izvršitelj/ice“.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web-a u roku od 8 dana od dana izbora.

Povezani članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Back to top button